Conditions

Conditions.

Min virksomheds juridiske navn er Kong Gulerod Holding ApS og derfor fremgår det af nedenstående betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Kong Gulerod Holding ApS

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Kong Gulerod Holding ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for leverancen i 1 måned fra tilbudets dato at regne.

1.2.  Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Kong Gulerod Holding ApS. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Kong Gulerod Holding ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. Pris

2.1.  Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.  Har bestilleren anmodet Kong Gulerod Holding ApS om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m. er Kong Gulerod Holding ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Kong Gulerod Holding ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.  Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Kong Gulerod Holding ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.  Ud over den tilbudte eller aftalt pris er Kong Gulerod Holding ApS berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.  Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet Kong Gulerod Holding ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2.  Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.  Alle priser er beregnet for levering fra Kong Gulerod Holding ApS´ forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

2.5.  Ønsker bestilleren, og påtager Kong Gulerod Holding ApS sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Kong Gulerod Holding ApS´, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1.  Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Kong Gulerod Holding ApS´ arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af  nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller udeladelse, har Kong Gulerod Holding ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller at hæve aftalen.

Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Kong Gulerod Holding ApS´ leveringsforpligtelser fordyres for Kong Gulerod Holding ApS, er Kong Gulerod Holding ApS dog forpligtet til gennemførelse af disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde Kong Gulerod Holding ApS ved betaling af den af Kong Gulerod Holding ApS beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er Kong Gulerod Holding ApS´ forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker på bestillerens regning, jf. pkt. 2.4., og risiko.

Kong Gulerod Holding ApS er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4., at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Kong Gulerod Holding ApS til enhver tid gældende rente.

4.3. På Kong Gulerod Holding ApS´ anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Kong Gulerod Holding ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Kong Gulerod Holding ApS berettiget til delvis fakturering.

4.5 Uanset produktionstiden for aftalte opgaver bliver kunden ved udgangen af hver måned faktureret efter medgået tid og materialer.

4.6 Større projekter kan blive inddelt i 1/3 dels fakturering, hvor første rate falder ved ordrens igangsættelse.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Kong Gulerod Holding ApS´ skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Kong Gulerod Holding ApS og må ikke overlades til trediemand.

5.2. Hvad Kong Gulerod Holding ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som stanse-, præge- eller svejseværktøj er Kong Gulerod Holding ApS´ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejde for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtigt bestemt tid.

7. Mangler

7.1. Kong Gulerod Holding ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2.  Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3.  Kong Gulerod Holding ApS har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Kong Gulerod Holding ApS, har Kong Gulerod Holding ApS ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4.  Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamationen, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Kong Gulerod Holding ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5. Ved levering af færdig pdf til kunde, der selv forestår videre produktion er Kong Gulerod Holding ApS udelukkende ansvarlig frem til den leverede pdf. Al kontrol og ansvar overgår til kunden herefter og der kan ikke gøres krav gældende i forhold til efterfølgende produktion.

7.6.   Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Kong Gulerod Holding ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

8.1.  I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Kong Gulerod Holding ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Kong Gulerod Holding ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2.  Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3.  I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Kong Gulerod Holding ApS ikke for bestillerens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 8.4.

8.4.  Kong Gulerod Holding ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Kong Gulerod Holding ApS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået en fejl, der ikke burde have være afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Kong Gulerod Holding ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det dokumenteres, at der fra Kong Gulerod Holding ApS side er handlet med grov uagtsomhed. Kong Gulerod Holding ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Kong Gulerod Holding ApS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Kong Gulerod Holding ApS´ ansvar, er bestilleren pligtig at holde Kong Gulerod Holding ApS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5.  Kong Gulerod Holding ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Kong Gulerod Holding ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af trediemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Kong Gulerod Holding ApS skadesløs for et sådant ansvar.

8.6.  Kong Gulerod Holding ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Kong Gulerod Holding ApS´, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Kong Gulerod Holding ApS har udført, jf. pkt. 2.5.  Kong Gulerod Holding ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Kong Gulerod Holding ApS eller dennes ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. Underleverandører

Kong Gulerod Holding ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14-dages skrifter.

11. Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårens opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.